نوشته‌ها

تنفس

روشها و تجهیزات در تنفس مصنوعی

 

 

تنفس

                                ۱- تنفس دهان به دهان

 

تنفس

                    ۲- تنفس دهان به دهان با استفاده از ماسک

 

تنفس

ماسک

 تنفس

 

۳-تنفس مصنوعی با کمک ماسک و کیسه تنفسی (بگ)

 تنفس

 

۳-تنفس مصنوعی با کمک ماسک و کیسه تنفسی (بگ)

 تنفس

۴-تنفس مصنوعی با کمک لوله نای و کیسه هوایی(بگ)

(کمک پیشرفته تنفسی)