نوشته‌ها

سکته قلبی،عروق کرونر،انسداد کرونر

مراحل انسداد کرونر( وقوع حمله قلبی)

 

۱
سکته قلبی،عروق کرونر،انسداد کرونر

 

۲

 

سکته قلبی،انسداد کرونر،عروق کرونردر طول سالیان,رسوب چربی, باعث ایجاد پلاک درعروق کرونر(تغذیه کننده قلب )میشود(۱و ۲)

 

۳

سکته قلبی،انسداد کرونر،عروق کرونر

۴

 

سکته قلبی،انسدادکرونر،عروق کرونر

 

 

 

با انسدادکامل رگ توسط پلاک یا بدنبال کنده شدن تکه ای از این پلاک و ایجاد لخته درعروق کرونرانسداد رخ داده و حمله قلبی اتفاق میافتد(۳و ۴).