خفگی

 

خفگی : گیر افتادن جسم خارجی (لقمه غذا,قطعات کوچک اسباب بازی,محتویات معده و…) در انتهای گلو وابتدای راه هوایی است که منجر به انسداد راه هوایی می شود.

خفگی،جسم خارجی راه هوایی،مکانیسم سرفه،انسداد راه هوایی،مانور ضربه به پشت،مانور فشارشکمی،مانور فشار سینه ای

 

بطور طبیعی در صورت ورود جسم خارجی به راه هوایی مکانیسم سرفه آن را خارج میکند .در صورتی که جسم خارجی , خارج نشود علایمی ظاهر میشود که به عنوان هشدار, اطرافیان را متوجه انسداد خواهد کرد. مصدوم غالبامانند شکل بالا گلوی خود را گرفته وبر حسب نسبی یا کامل بودن انسداد علایم متفاوتی را نشان میدهد:

علایم خفگی:
–  گرفتن و چنگ زدن گلو با دست .

– ناتوانی در گریه کردن و تولید صدا (در بچه ها بخصوص)
– عدم وجود سرفه های موثر یاسرفه های خفه و گرفته.
–  تنفس صدا دار , اشکال درتنفس ودرجات متغیری از تنگی نفس .

-بلع دردناک ، سرفه های خونی وخس خس سینه .

– عدم توانائی در صحبت کردن , گرفتگی صدا یا بی صدا شدن.

– رنگ پریدگی یاکبودی رنگ پوست، لبها و بستر ناخنها که کم کم سراسر بدن را فرا می گیرد.

-بیهوشی
بطور کلی میتوان گفت در :

انسداد نسبی راه هوایی: قادر به تنفس ,سرفه,گریه وحتی گاه صحبت است.

انسداد کامل راه هوایی: قادر به صحبت,سرفه وتنفس نیست . علایمی چون سختی یاعدم امکان تنفس, رنگ پریدگی که رفته رفته به سمت کبودی میرود را میتوان دید,وبدون کمک دچار کاهش سطح هوشیاری ونهایتا مرگ میشود.

 

اقدامات:

==حتما از اطرافیان خود بخواهید همزمان با۱۱۵ تماس بگیرند .

==در صورتی که تنها هستید ابتدا اقدامات زیر را انجام دهید و در صورتی که پس  از مانور هایملیخ نیز جسم خارج نشد با ۱۱۵ تماس وسپس مراحل بعدی را  ادامه دهید.

 

بیمارهوشیار با علایم خفگی:

                             

اگرقادر به سرفه است :

او را تشویق به سرفه نموده,سپس دهان را بررسی کنید. در صورت رویت جسم خارجی آن را خارج نمایید. تا زمان خروج جسم خارجی سرفه ادامه یابد,مگر هوشیاری بیمار کاهش یافته یا دیگر قادر به سرفه نباشد.

قادر به سرفه نیست:             

کودکان-بالغین :  

   ۱-درحالیکه مصدوم کمی به جلو خم شده است ,با پاشنه دست ۵ ضربه به پشت , در ناحیه بین دو کتف بزنیدسپس دهان را بررسی نمایید. درصورتی که جسم خارجی دیده شد آن را خارج نمایید.

خفگی،جسم خارجی راه هوایی،مکانیسم سرفه،انسداد راه هوایی،مانور ضربه به پشت،مانور فشارشکمی،مانور فشار سینه ای

 

 


۲- اگر هنوز انسداد وجود داشت , از مانور فشار بر شکم(مانور هایملیخ) استفاده کنید. پس از ۵ نوبت فشار شکمی ,دهان را چک کنید. چنا نچه جسم خارجی رویت شد آنرا خارج کنید , در غیر اینصورت مانور ضربه به پشت (۵)و سپس مانور فشار شکمی (۵) را بطور متناوب ادامه دهید (مانور ۵ و ۵) ,تا جسم خارج شود , مصدوم بیهوش شود ویا آمبولانس برسد.

                             خفگی،جسم خارجی راه هوایی،مکانیسم سرفه،انسداد راه هوایی،مانور ضربه به پشت،مانور فشارشکمی،مانور فشار سینه ای                             

 

شیر خواران (کودکان زیر یکسال):

(شیر خوار به سختی نفس میکشد وقادر به سرفه یا گریه نیست.رنگ صورت کبود شده , اطراف لبها آبی متمایل به خاکستری میشوند)

 

 

۱-شیرخوار را روی ساعد دست خود به شکلی بخوابانید که صورت او به سمت پایین و سر پایین تر از بدن باشد.برای سهولت ساعد دست خود را روی ران پایتان تکیه دهید. جهت حفظ سر و گردن شیرخوار ,فک پایین وی را با دست بگیرید و۵ ضربه با پاشنه دست به آرامی به پشت وی (بین دو کتف)بزنید. ضمن محافظت از سر وگردن,شیر خوار را برگردانده ,دهان وی را چک نمایید ودر صورت رویت جسم خارجی آن را خارج کنید.مراقب باشید به هیج وجه داخل دهان کودک را با انگشت بطور کورکورانه وارسی نکنید.

                خفگی،جسم خارجی راه هوایی،مکانیسم سرفه،انسداد راه هوایی،مانور ضربه به پشت،مانور فشارشکمی،مانور فشار سینه ای                                                           خفگی،جسم خارجی راه هوایی،مکانیسم سرفه،انسداد راه هوایی،مانور ضربه به پشت،مانور فشارشکمی،مانور فشار سینه ای

۲- در صورتی که, جسم خارج نشد, مانور فشار بر قفسه سینه وارد کنید (بجای مانور هایملیخ) .بدین ترتیب که با دوانگشت بر روی جناغ سینه در محاذات خطی که یک بند انگشت زیر نوک سینه ها را به هم وصل میکند ۵ فشار درجهت داخل وبالا وارد کنید دهان را چک کنید درصورتی که با این مانور نیز جسم خارج نشد, سیکل ۵ و۵ (۵ ضربه به پشت و۵ فشاربه قفسه سینه) را تا سه دوره انجام دهید.در صورتی که راه هوایی باز نشد ضمن تماس با ۱۱۵ تا رسیدن آمبولانس به کمکهای اولیه ادامه دهید.

 

 خفگی،جسم خارجی راه هوایی،مکانیسم سرفه،انسداد راه هوایی،مانور ضربه به پشت،مانور فشارشکمی،مانور فشار سینه ای                                          خفگی،جسم خارجی راه هوایی،مکانیسم سرفه،انسداد راه هوایی،مانور ضربه به پشت،مانور فشارشکمی،مانور فشار سینه ای

 

 

 

خفگی،جسم خارجی راه هوایی،مکانیسم سرفه،انسداد راه هوایی،مانور ضربه به پشت،مانور فشارشکمی،مانور فشار سینه ای

 

زنان بارداریا مصدومین بسیار چاق:                                                                                                     

دراین مصدومین نمیتوان از مانور هایملیخ استفاده کرد.بنابراین از پنج نوبت فشار بر قفسه سینه استفاده میکنیم . محل قرارگیری دست کمی بالاتر از محل قرار گیری مشتتان در مانور هایملیخ است.(درقاعده استخوان جناغ و درست بالای محل اتصال دنده های تحتانی) همانند مانور هایملیخ فشار روبه بالا وداخل بر قفسه سینه وارد کنید. مانور را ادامه دهید تا جسم خارج شود ,امبولانس برسد ویا شرایط مصدوم تغییر کند ,که بر حسب مورد اقدام کنید.  

خفگی،جسم خارجی راه هوایی،مکانیسم سرفه،انسداد راه هوایی،مانور ضربه به پشت،مانور فشارشکمی،مانور فشار سینه ای

 

بیمار بیهوش با علایم خفگی:

 ۱-مصدوم را روی زمین بخوابانید.

۲- درصورت مشاهده جسم خارجی دردهان آن را خارج نمایید وسپس تنفس را ارزیابی نمایید:

 تنفس ندارد : احیای قلبی ریوی را آغاز کنید.  

                   

تنفس کافی دارد : ۱- بیمار را به پشت بخوابانید .

                             ۲-با کمک انگشت دهان را بررسی کنید ودر صورت یافتن جسم  آن را خارج کنید.

                            ۳-در صورت نیافتن جسم وعدم رفع انسداد , ماساژ قفسه سینه  همانند ماساژ در حین احیا ی قلبی کمک به خروج جسم میکند.

                             بطور دوره ای دهان وی را چک کنید, تا در صورت بیرون پریدن جسم را خارج کنید.

                          ۴-کفایت تنفس و ضربان قلب مصدوم را زیر نظر بگیرید .

                           ۵- در صورت ایست قلبی یا تنفسی احیا را شروع کنید .


مانورفشاربرشکم (مانور هایملیخ) (Abdominal thrust )

 -پشت مصدوم بایستید.

-بازوان خود را همانند شکل ازدو طرف از روی کمر مصدوم رد کنید.

-یک دست خود را مشت کنید وطوری آن را قرار دهیدکه سمت شست رو به شکم باشد.محل قرار گیری در خط وسط وکمی بالاتر از ناف است.

-مشت خود را همانند شکل با دست دیگرمحکم بگیرید.

-باپنج حرکت سریع رو به داخل وبالا به شکم فشار آورید.

 

 خفگی،جسم خارجی راه هوایی،مکانیسم سرفه،انسداد راه هوایی،مانور ضربه به پشت،مانور فشارشکمی،مانور فشار سینه ایخفگی،جسم خارجی راه هوایی،مکانیسم سرفه،انسداد راه هوایی،مانور ضربه به پشت،مانور فشارشکمی،مانور فشار سینه ای

 

 

خفگی،جسم خارجی راه هوایی،مکانیسم سرفه،انسداد راه هوایی،مانور ضربه به پشت،مانور فشارشکمی،مانور فشار سینه ای

مانور شکم در حالیکه بیمار روی زمین افتاده است

 

 

 

اگر تنها هستید چگونه میتوانید به خودتان کمک کنید:

 قبل از هر چیز آرا مش خود را حفظ کنید سپس:

 ۱-تا زمانی که سرفه های قدرتمند وموثردارید سعی کنید با سرفه , جسم خارجی را بیرون بیندازیدولی چنانچه احساس کردید تنفس شما مشکل شده است,قبل از اینکه هوشیاری خود را از دست بدهید باید فوری مانور هایملیخ را خودتان اجرا کنید.

 

                                                                                    خفگی،جسم خارجی راه هوایی،مکانیسم سرفه،انسداد راه هوایی،مانور ضربه به پشت،مانور فشارشکمی،مانور فشار سینه ای

 

۲-شی که ارتفاع آن درحدود کمر شما باشد را  پیدا کنید.(میز,صندلی,لبه اوپن آشپزخانه)

 

 خفگی،جسم خارجی راه هوایی،مکانیسم سرفه،انسداد راه هوایی،مانور ضربه به پشت،مانور فشارشکمی،مانور فشار سینه ای


۳-دست خود را مشت کنید وآن راروی شکم درست بالای ناف قرار دهید.

 

 خفگی،جسم خارجی راه هوایی،مکانیسم سرفه،انسداد راه هوایی،مانور ضربه به پشت،مانور فشارشکمی،مانور فشار سینه ای

 ۴-مشت خود را با دست دیگر بگیرید.برای موثر تر شدن مانور آرنجهای خود را از بدن دور کنید.

 

 خفگی،جسم خارجی راه هوایی،مکانیسم سرفه،انسداد راه هوایی،مانور ضربه به پشت،مانور فشارشکمی،مانور فشار سینه ای

 

۵-با مشت خود فشا ری به داخل وبالاوارد کنید.چنانچه جسم خارج نشد,مرحله بعد را انجام دهید.

 ۶-روی شی مورد نظر (لبه صندلی,میز) خم شوید و مشت خود را بین آن شی وشکمتان قرار دهید.

 

 ز

۷-مشت خود رابه داخل وبالا حرکت دهید و در همان حال بدن خود را روی شی موردنظر بیندازید تا قدرت و کارآیی فشار شما افزایش یابد.

 خفگی،جسم خارجی راه هوایی،مکانیسم سرفه،انسداد راه هوایی،مانور ضربه به پشت،مانور فشارشکمی،مانور فشار سینه ای

 

 

۸-اینکاررا ادامه دهید تا جسم به خارج پرتاب شود.

۹-در صورتی که جسم خارج نشد و تنفس شما بدتر شد , قبل از بیهوشی با۱۱۵ تماس گرفته یا سریعا جهت درخواست کمک به بیرون از منزل بدوید.

 

 خفگی،جسم خارجی راه هوایی،مکانیسم سرفه،انسداد راه هوایی،مانور ضربه به پشت،مانور فشارشکمی،مانور فشار سینه ای


نباید ها:

۱-چنانچه مصدوم قادر به سرفه است ,به هیچ وجه دهان یا بینی را دستکاری نکنید.

۲-به هیچ وجه کورکورانه داخل دهان شیر خوار را واررسی نکنید.

۳-بیمار را قبل از انجام کمک های اولیه تنها نگذارید. کمک به مصدوم در اولویت است.در صورتی که تنها نیستید ,از سایرین در خواست کنید فوری با ۱۱۵ تماس بگیرند.

۴- نباید مصدوم را وادار به استفراغ کنید.

۵-در صورت عدم انجام صحیح, مانور هایملیخ میتواند باعث آسیب به احشا شود.به همین دلیل بعضی رفرانس ها آن را توصیه نمیکنند و بجای آن ضربه به پشت و فشار قفسه سینه را توصیه میکنند.

۶-سرو ته کردن کودک برای خارج کردن جسم خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *