باز کردن راه هوایی

باز کردن راه هوایی

باز کردن راه هوایی

   راه هوایی باز                       راه هوایی مسدود بدلیل عقب افتادن زبان

 

 

 باز کردن راه هوایی

 

مانور کشیدن فک به جلو (آسیبهای گردن )

 

 باز کردن راه هوایی

 

(مانورکشیدن فک به جلو خم کردن سر به عقب در کودکان)

نبض براکیال،پیداکردن نبض براکیال(آرنج)،احیاء قلبی ریوی،احیاء شیرخواران

ارزیابی نبض براکیال(آرنج)

 

در شیر خواران برای بررسی نبض از نبض براکیال(آرنج) استفاده میشود .

برای این منظور ,انگشت اشاره ومیانی را در قسمت بالای ساعد , دقیقا بالای خط چین آرنج درقسمت داخلی, در فرو رفتگی ناودان مانند بین سردو عضله قرار می دهیم.

توجه کنید در طی عملیات احیا ,بیش از ۱۰ ثانیه برای یافتن نبض وقت نگذارید.

چنانچه نبض را حس نکردید, عملیات احیا را با ماساژ قلبی آغاز کنید .

نبض براکیال،پیداکردن نبض براکیال(آرنج)                                                                 نبض براکیال،پیداکردن نبض براکیال(آرنج)

موقعیت بهبودی،ریکاوری

موقعیت بهبودی(ریکاوری)

 

 

 

-ابتدا سطح هوشیاری فرد را ارزیابی کنید .مصدوم را به آرامی تکان دهید.اگر پاسخ نداد درخواست کمک کرده و بقیه مراحل را ادامه دهید .

 

 موقعیت بهبودی ،ریکاوری

-تنفس مصدوم را چک کنید.حرکت قفسه سینه، احسا س بازدم بیمار برروی گونه خود و یا گوش کردن به صدای تنفس میتواند در بررسی وضعیت تنفس کمک کند . در صورتی که تنفس وجود نداشت ویا تنفسها غیر قابل قبول وغیر موثر (چانه انداختن )بود احیا آغاز میشود .ولی در صورت وجود تنفس های موثر و قابل قبول مصدوم را در موقعیت بهبودی قرار داده و وی را تحت نظر بگیرید .

برای قرار دادن بیمار در وضعیت بهبودی بترتیب زیر عمل کنید:

 

۱-بازویی که در سمت شما قرار دارد رابا زاویه ۹۰ درجه در کنار بدن وی طوری قرار دهید که کف دست به سمت بالا باشد .

موقعیت بهبودی،ریکاوری

۲-دست دیگر وی را روی قفسه سینه اش قرار دهید بطوریکه کف دست روی قفسه سینه باشد .

 موقعیت بهبودی،ریکاوری

 

۳-زانویی که دورتر از شما قرار دارد رابه سمت خود به نحوی بکشید که همان پا از زاویه مفصل و زانو خم شده واز روی پای دیگر مصدوم که صاف است رد شده روی زمین قرار گیرد.

 

 موقعیت بهبودی،ریکاوری

۴-دستی که آزاد است(در سمت بالا قرار دارد) را زیر صورت قرار دهید، بطوریکه کف دست رو به زمین و چانه روی پشت دست باشد .شیب خروجی دهان به سمت کف اتاق است ،بطوریکه در صورت وجود استفراغ یا خون از دهان خارج شود .

موقعیت بهبودی،ریکاوری

۵ -چانه را بالا بکشید بطوریکه از قفسه سینه دور شود (توجه کنید چانه از قفسه سینه دور شود و به هیچ وجه به سمت بالا کشیده نشود ). این کار به باز شدن راه هوایی(اپیگلوت ) کمک میکند .

موقعیت بهبودی،ریکاوری

۶-سعی کنید زاویه زانو با ران در حدود ۹۰ درجه حفظ شود .

 موقعیت بهبودی،ریکاوری

۷-روی مصدوم را بپوشانید ومرتب وی را از نظر تنفس و نبض چک کنید . مطمئن شوید مصدوم به پهلو قرار دارد. دهانش پاک شده و تنفس مناسب برقرار است. همچنین تخلیه ترشحات دهان بخوبی صورت میگیرد . مصدوم را.ترک نکرده ومنتظر رسیدن اورژانس باشید .

توجه:

اگر مصدوم باردار است وی را به سمت چپ بخوابانید .

این موقیت در آسیبهای پشت، گردن و ستون فقرات ممنوع است .

 

موقعیت بهبود ،ریکاوری

موقعیت بهبود،ریکاوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سکته قلبی،عروق کرونر،انسداد کرونر

مراحل انسداد کرونر( وقوع حمله قلبی)

 

۱
سکته قلبی،عروق کرونر،انسداد کرونر

 

۲

 

سکته قلبی،انسداد کرونر،عروق کرونردر طول سالیان,رسوب چربی, باعث ایجاد پلاک درعروق کرونر(تغذیه کننده قلب )میشود(۱و ۲)

 

۳

سکته قلبی،انسداد کرونر،عروق کرونر

۴

 

سکته قلبی،انسدادکرونر،عروق کرونر

 

 

 

با انسدادکامل رگ توسط پلاک یا بدنبال کنده شدن تکه ای از این پلاک و ایجاد لخته درعروق کرونرانسداد رخ داده و حمله قلبی اتفاق میافتد(۳و ۴).

 

مانور هایملیخ ،مانور فشار بر شکم ، خفگی،جسم خارجی راه هوایی

مانور خفگی توسط خودفرد(مانور فشار بر شکم یا هایملیخ توسط خود مصدوم)

 

اگر تنها هستید وجسم خارجی داخل راه هوایی شما پریده است ,چگونه میتوانید به خودتان کمک کنید:

 قبل از هر چیز آرامش خود را حفظ کنید سپس:                                                                                                                    

 

 

۱-تا زمانی که سرفه های قدرتمند وموثردارید سعی                                                                                                                                مانور هایملیخ

کنید با سرفه , جسم خارجی را بیرون بیندازیدولی

چنانچه احساس کردید تنفس شما مشکل شده است

,قبل از اینکه هوشیاری خود را از دست بدهید باید فوری

مانور هایملیخ را خودتان اجرا کنید.

 

۲-شی که ارتفاع آن درحدود کمر شما باشد را

   پیدا کنید.(میز,صندلی,لبه اوپن آشپزخانه)                                                          مانور هایملیخ توسط خود مصدوم،مانور فشار بر شکم توسط خود مصدوم، مانور هایملیخ ،خفگی


 

                

۳-دست خود را مشت کنید وآن راروی شکم درست بالای ناف قرار دهید.

مانور هایملیخ توسط خود مصدوم،مانور فشار بر شکم توسط خود مصدوم، مانور هایملیخ ،خفگی

 

 

۴-مشت خود را با دست دیگر بگیرید.برای                                                                                                                 مانور هایملیخ توسط خود مصدوم،مانور فشار بر شکم توسط خود مصدوم، مانور هایملیخ ،خفگی

موثر تر شدن مانور آرنجهای خود را از بدن دور کنید.

 

 

۵-با مشت خود فشا ری به داخل وبالاوارد کنید.چنانچه جسم خارج نشد,مرحله بعد را انجام دهید.

۶-روی شی مورد نظر (لبه صندلی,میز) خم شوید و مشت خود را بین آن شی وشکمتان قرار دهید.

 

مانور هایملیخ توسط خود مصدوم،مانور فشار بر شکم توسط خود مصدوم، مانور هایملیخ ،خفگیشاربر شکم توسط خود مصدوم

 

۷-مشت خود رابه داخل وبالا حرکت دهید و در همان حال بدن خود را روی شی موردنظر بیندازید تا قدرت و کارآیی فشار شما افزایش یابد.

 

مانور هایملیخ توسط خود مصدوم،مانور فشار بر شکم توسط خود مصدوم، مانور هایملیخ ،خفگی

 

۸-اینکاررا ادامه دهید تا جسم به خارج پرتاب شود.

۹-در صورتی که جسم خارج نشد و تنفس شما بدتر شد , قبل از بیهوشی با۱۱۵ تماس گرفته یا سریعا جهت درخواست کمک به بیرون از منزل بدوید.

 

 مانور هایملیخ توسط خود مصدوم،مانور فشار بر شکم توسط خود مصدوم، مانور هایملیخ ،خفگی

 

 

 

مانور هایملیخ ،مانور فشار بر شکم ، خفگی،جسم خارجی راه هوایی

مانورخفگی (مانورفشاربرشکم یا مانور هایملیخ) (Abdominal thrust )

۱-پشت مصدوم بایستید.

۲-بازوان خود را همانند شکل ازدو طرف از روی کمر مصدوم رد کنید.

۳-یک دست خود را مشت کنید وطوری آن را قرار دهیدکه سمت شست رو به شکم

باشد.محل قرار گیری در خط وسط وکمی بالاتر از ناف است.

۴-مشت خود را همانند شکل با دست دیگرمحکم بگیرید.

۵-باپنج حرکت سریع رو به داخل وبالا به شکم فشار آورید.

 

heimlich                             هایملیخ،مانور فشار بر شکم

 

 

 

توجه داشته باشید :

در صورت نامناسب بودن جای دست, فشار بیش از حد بر شکم یا انحراف دست به طرفین(سمت راست یا چپ) احتمال آسیب به احشا شکمی وجود دارد.به همین دلیل بعضی کتب ومراجع بجای استفاده از این مانور , فشار بر قفسه سینه را ترجیح میدهند.

مانور فشار بر قفسه سینه

مانور فشار بر قفسه سینه(chest thrust)

 

 

درشرایطی که نمیتوان از فشار شکمی ( مانور هایملیخ )استفاده کرد(زنان باردار,افراد بسیار چاق,زخم یا آسیب شکمی) از مانور پنج نوبت فشار بر قفسه سینه استفاده میکنیم :

 بیمار هوشیار است:

۱- دست را تقریبا درقسمت میانی استخوان جناغ و درست بالای محل اتصال دنده های تحتانی قرار دهید

۲-همانند مانور هایملیخ فشار روبه بالا وداخل بر قفسه سینه وارد کنید.

۳-مانور را ادامه دهید تا جسم خارج شود ,آمبولانس برسد ویا شرایط مصدوم تغییر کند ,که بر حسب مورد اقدام کنید.

مانور فشاربر سینه

 

بیمار بیهوش است:

 

در صورتی که بیمار روی زمین افتاده ویا هوشیار نیست , چنانچه دچار ایست قلبی تنفسی نشده باشد , از مانور فشار برقفسه سینه در حالت خوابیده استفاده کنید:

۱-محل قرار گیری دست کمی پایینتر از قسمت میانی جناغ است.

۲-دست شما عمود بر قفسه سینه مصدوم است و آ رنجها کاملا صاف میباشد.

۳-فشار رو به پایین بصورت عمود وارد کنید, بطوریکه جناغ سینه در حدود ۵/۳ تا ۵ سانتیمتر پایین برود.

۴-اینکار را ادامه دهید تا جسم خارج ویا آ مبولانس برسد .

۵-در این میان چنانچه ضربان نبض (قلب) از بین رفت ماساژ قلبی را طبق روش توضیح داده شده, شروع واحیا را تا رسیدن آمبولانس ادامه دهید.

 

مانور فشار بر سینه

 مانور فشار بر قفسه سینه

توجه داشته باشید :

 

–فشار وارده برقفسه سینه بیش از حد مجاز بیشتر نباشد, چرا که موجب آسیب وشکستگی دنده خواهد شد.

–مراقب جای قرار گیری دست خود باشید .چنانچه بیش از حد پایین باشد احتمال شکستن زائده استخوان جناغ یا آسیب شکمی وجود دارد.