بيمارستانهای دولتی

 

اشرفی اصفهانی

امام حسين(ع)

امام خمينی

امير اعلم

بهارلو

پانزده خرداد

حضرت فاطمه(س)

رازی

رسول اکرم(ص)

روانپزشکی ایران

روزبه

رویين تن

آرش

سوختگی سوم شعبان(دماوند)

سينا

شریعتی

شفا

یحيائيان

شهداء تجریش

شهدای هفتم تير

شهدای یافت آباد

شهيد اکبرآبادی

شهيد فهميده

شهيد مطهری

شهيدرجایی) قلب)

شهيدمدرس

ضيائيان

طالقانی

طرفه

علی اصغر

فارابی

فيروزآبادی

فيروزگر

کودکان مفيد

لقمان حکيم

لولاگر

مرکز طبی کودکان

مرکز قلب تهران

مسيح دانشوری

مهدیه

ميرزاکوچک خان

هاشمی نژاد